1134 Budapest

Klapka u. 17.

Nyitvatartás

Hétfő-Vasárnap: 08-18

Adatvédelmi nyilatkozat

Érvényes: 2024. június 25-től visszavonásig

Kik vagyunk

Az adatvédelmi irányelvek

Ezek az adatvédelmi irányelvek a https://www.rovarstop.info domainen található weboldalra (a továbbiakban: „webhely”) vonatkoznak, amelyet Kocsisné Lamanda Margit Andrea egyéni vállalkozó (székhely: 6055 Felsőlajos, Kertész u. 37., adószám: 68160379-2-23, nyilvántartási szám: 51323440) üzemeltet. A webhely szolgáltatásainak használatával kapcsolatos személyes adatkezelési szabályokat tartalmazza. A felhasználók, akik a webhely szolgáltatásait igénybe veszik, kötelesek elfogadni a jelen adatvédelmi irányelveket. Minden kapcsolatfelvétel előtt a felhasználóknak el kell olvasniuk és el kell fogadniuk ezeket az irányelveket.

Ezek az adatvédelmi irányelvek összhangban vannak az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, azaz GDPR), a 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól, a 2013. évi V. törvénnyel (Ptk.), valamint a 2008. évi XLVIII. törvénnyel (Grtv.), amely a gazdasági reklámtevékenység alapvető szabályait és korlátait határozza meg. Továbbá figyelembe veszik a 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról és az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokról, valamint a 2000. évi C. törvényt a számvitelről.

Az irányelvek hangsúlyozzák az általános alapelveket, valamint a különböző ágazati jogszabályok által előírt adatok és dokumentumok megőrzésének szükségességét. Amennyiben ezek az adatok személyes információkat tartalmaznak, azok kezelése az érintettek jogainak tiszteletben tartásával történik. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi irányelvek módosítására, de csak az adatvédelmi törvények előírásainak megfelelően.

Az Adatkezelő köteles az új irányelveket ugyanazon a webhelyen közzétenni, ahol a korábbiak is elérhetők voltak. Az új irányelvek a közzétételt követő napon lépnek hatályba.

1. Jogi fogalommeghatározások

1.1 Adatállomány

Az adott nyilvántartásban található adatok összessége.

1.2 Adatkezelés

Minden olyan művelet vagy műveletek sora, amelyeket személyes adatokkal végeznek, függetlenül az alkalmazott módszertől. Ide tartozik, de nem kizárólagosan, a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, módosítása, felhasználása, lekérdezése, megtekintése, közlése, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

1.3 Adatkezelő

Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely meghatározza az adatkezelés céljait és eszközeit, önállóan vagy másokkal együtt. Jelen irányelvek szerint a Kocsisné Lamanda Margit Andrea minősül adatkezelőnek a kapcsolódó szolgáltatások tekintetében.

1.4 Személyes adat

Bármilyen információ, amely alapján egy természetes személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható.

1.5 Adatfeldolgozó

Az a fél, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatkezelő jelenleg az alábbi adatfeldolgozókkal áll szerződéses kapcsolatban:

Domain- és tárhelyszolgáltató:

 • Név: Sybell Informatika Kft.
 • Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
 • E-mail cím: info@sybell.hu
 • Telefonszám: +36 1 707 6726

Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás:

 • Név:
 • Székhely:
 • E-mail cím:
 • Telefonszám: 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás:

 • Név: KBOSS.hu Kft.
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.
 • E-mail cím: info@szamlazz.hu

1.6 Szolgáltatások

Az adatkezelő által nyújtott tevékenységek, amelyek során személyes adatok kezelése történik. Ezeket a tevékenységeket a felhasználók, mint ügyfelek vehetik igénybe.

1.7 Felhasználó

Az a természetes személy, aki igénybe veszi az adatkezelő bármely szolgáltatását, vagy kapcsolatba lép az adatkezelővel a szolgáltatások igénybevételének céljából, és e kapcsolat során legalább egy, az 1.2 pontban felsorolt személyes adatot megad.

1.8 Honlap

Az adatkezelő által működtetett weboldal: https://www.rovarstop.info

1.9 Adatállomány

Az adott nyilvántartásban tárolt adatok teljes halmaza.

1.10 Adatmegsemmisítés

Az adathordozó fizikai megsemmisítése, amely az adatokat tartalmazza.

1.11 Adattovábbítás

Amikor az adatokat egy meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik.

1.12 Nyilvánosságra hozatal

Amikor az adatokat bárki számára elérhetővé teszik.

1.13 Adattörlés

Az adatok olyan módon történő eltávolítása, hogy azok helyreállítása lehetetlenné váljon.

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1 Személyes adatok

Az adatkezelő személyes adatokat kezel azokról a felhasználókról, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat, illetve amikor szerződést kötnek az adatkezelővel.

2.2 Személyes adatok típusa

Amennyiben a felhasználó e-mailt küld vagy telefonon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel a https://www.rovarstop.info weboldalon megadott elérhetőségeken, az adatkezelő rögzíti a felhasználó nevét, címét, e-mail címét és/vagy telefonszámát, amennyiben ezek a szolgáltatás nyújtásához szükségesek, és a szükséges mértékben és időtartamra.

3. Az adatkezelő által kezelt egyéb adatok köre

3.1 Cookie-k

Az adatkezelő személyre szabott szolgáltatások nyújtása érdekében speciális adatcsomagokat (ún. „cookie-kat” vagy sütiket) helyezhet el a felhasználó számítógépén. A cookie-k lehetővé teszik az adatkezelő számára demográfiai adatok kezelését, valamint a böngészési előzmények alapján a felhasználói szokások, érdeklődési körök és preferenciák nyomon követését. A cookie-k célja a weboldal hatékonyabb működésének elősegítése és a testre szabott szolgáltatások nyújtása, valamint a felhasználói élmény javítása.

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes adatokat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására. Néhány cookie azonban tartalmazhat egyedi azonosítót – egy titkos, véletlenszerűen generált számsort –, amelyet az eszköz tárol, ezáltal biztosítva a felhasználó azonosíthatóságát. Az egyes cookie-k működési időtartamát azok leírása tartalmazza.

A felhasználónak lehetősége van a cookie-k törlésére a saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k használatát automatikusan letiltsa. Fontos azonban megjegyezni, hogy a cookie-k letiltása korlátozhatja a weboldal teljes funkcionalitását és bizonyos szolgáltatások elérhetőségét.

3.2 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Három típusú cookie-t különböztetünk meg: a működéshez elengedhetetlen cookie-k, amelyek a weboldal megfelelő működését szolgálják; a statisztikai célú cookie-k; és a marketing célú cookie-k.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó hozzájárulása a statisztikai és marketing célú cookie-k esetében, valamint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a weboldal működésének biztosításához szükséges jogos érdek a működéshez elengedhetetlen cookie-k esetében.

3.3 Az adatkezelők

A következő szervezetek minősülnek adatkezelőnek a cookie-k alkalmazása alapján:

 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
 • Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

4. Az adatkezelés célja és terjedelme

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során az adatkezelő végzi a felhasználók személyes adatainak kezelését, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az adatkezeléshez az adatkezelő saját technikai eszközeit használja. Az adatkezelés célja a felhasználóval való kommunikáció és a szerződéskötési lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés alapja a felhasználó önkéntes, tudatos és befolyásmentes hozzájárulása. Az adatkezelés kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok érdekében, az azok eléréséhez szükséges mértékben és időtartamra történik, az adatvédelmi jogszabályok betartásával.

Amikor a felhasználó kapcsolatba lép az adatkezelővel a weboldalon megadott e-mail cím vagy telefonszám révén, az adatkezelő rögzíti a felhasználó nevét, címét, e-mail címét és/vagy telefonszámát, és azokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. A kapcsolatfelvétellel a felhasználó hozzájárulását adja az adatkezelő számára.

A szerződéskötés során a személyes adatok kezelésének jogalapja az, hogy az adatkezelés szükséges a szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy azok a lépések, amelyek az érintett kérésére szükségesek a szerződés megkötése előtt.

4.1 Az adatkezelés célja és időtartama

4.1.1 Az adatkezelés céljai

Az adatkezelő az adatokat különösen az alábbi célokra használja fel:

 • Kapcsolattartás: ideértve a felhasználók tájékoztatását és az általuk küldött üzenetekre adott válaszokat.
 • Adóbevallási és bizonylatmegőrzési kötelezettségek teljesítése.

4.1.2 Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az adatkezelő mindaddig megőrzi, ameddig azok szükségesek az adatkezelés céljainak eléréséhez, illetve ameddig azt jogszabály előírja. Az adatokat törölni kell a felhasználó kérésére, a szerződés létrejöttének elmaradása esetén, a szerződés megszűnését követően, amikor az adatok kezelése már nem szükséges a szerződésből eredő követelések érvényesítéséhez, vagy amikor az adatkezelő lemond az adatkezelés céljáról.

Az adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szolgáltatás igénybevételéhez. További adatokat csak a felhasználó előzetes tájékoztatása és hozzájárulása alapján kezel, kizárólag az adatkezelés céljának előzetes meghatározásával.

Az adatkezelő a személyes adatokat csak a szolgáltatás nyújtásának ideje alatt kezeli, az adott szolgáltatás funkciójának megfelelő célból.

5. Adattovábbítás

Az adatkezelő kizárólag az érintett felhasználó előzetes beleegyezésével továbbíthatja a kezelt személyes adatokat harmadik felek számára, miután tájékoztatta az érintettet az adattovábbítás céljáról.

5.1 Adatfeldolgozás

Az adatkezelő az általa végzett tevékenységek során a jelen tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Ezek az adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés és az adatkezelő utasításai alapján járnak el. Az adatkezelő folyamatosan ellenőrzi az adatfeldolgozók tevékenységét és a személyes adatok védelmét. Az adatfeldolgozók csak az adatkezelő előzetes jóváhagyásával vonhatnak be további adatfeldolgozókat vagy alvállalkozókat.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok védelme biztosított legyen, és azok illetéktelen hozzáférés vagy jogosulatlan megismerés ellen védettek legyenek. Az adatkezelő szakmai szabványoknak megfelelő technikai és informatikai megoldásokat alkalmaz, és megfelelő védelmi intézkedéseket hoz. Különös figyelmet fordít arra, hogy a honlap által nyújtott szolgáltatások nyílt internetes hálózaton keresztül érhetők el, ami külön biztonsági intézkedéseket igényel.

Noha az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az adatbiztonság érdekében, az információs technológia gyors fejlődése és változása, valamint az informatika sajátosságaiból eredő kockázatok miatt előfordulhat, hogy a személyes adatokhoz jogellenesen hozzáférhetnek, azokat megszerezhetik vagy visszaélhetnek velük, anélkül, hogy az adatkezelő előre láthatta volna ezeket az intézkedéseket. Az ilyen jogellenes tevékenységek miatt bekövetkező károkért és a személyes adatokkal való visszaélésekért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

7. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem jön létre szerződés az adatkezelő és a felhasználó között, az adatkezelő a személyes adatokat csak a szerződés meghiúsulásának napjáig kezeli.

Ha a kapcsolatfelvételt követően szerződés jön létre a felhasználó és az adatkezelő között, az adatkezelő az adatokat addig kezeli, amíg azok szükségesek a szerződés teljesítéséhez és az abból eredő követelések érvényesítéséhez (figyelembe véve a Polgári Törvénykönyvben előírt általános elévülési időszakot), vagy ameddig azt a jogszabályok előírják.

Amennyiben bíróság vagy illetékes hatóság jogerős határozattal rendeli el a személyes adatok törlését, az adatkezelő a határozat kézhezvételét követően a lehető legrövidebb időn belül megteszi a szükséges intézkedéseket. Más esetekben az adatkezelő csak addig őrzi a személyes adatokat, amíg fennáll az adatkezelés célja, vagy amíg a törvény előírja azok törlését.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1 A felhasználók jogai a személyes adataikkal kapcsolatban

8.1.1 Tájékoztatás joga

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az adatkezelő mely személyes adatait kezeli, milyen célból és mely harmadik felek részére továbbította azokat.

8.1.2 Helyesbítés joga

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, különösen, ha azok hibásak vagy pontatlanok.

8.1.3 Törlés joga

A felhasználó kérheti személyes adatainak törlését. Az adatkezelő köteles megindokolni, ha az adatok törlése nem lehetséges jogszabályi kötelezettségek vagy más okok miatt.

8.1.4 Korlátozás joga

A felhasználó jogosult kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását, például ha vitatja azok helyességét.

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. Az adatkezelő a tájékoztatási kérelmeket legfeljebb 25 napon belül, írásban és közérthető formában megválaszolja.

Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz az érintettek jogainak biztosítása és az adatvédelmi jogszabályok betartása érdekében. Az érintettek panaszukat benyújthatják a hatóságokhoz, az adatkezelő pedig szakszerűen kezeli ezeket a panaszokat és kérelmeket, a jogszabályokban előírt határidőn belül válaszolva rájuk.

Az adatkezelő figyelembe veszi a jogorvoslati lehetőségeket és az érintettek jogait az adatkezelési folyamat minden szakaszában, biztosítva, hogy a felhasználók megfelelően tájékozottak legyenek ezekről a jogokról és lehetőségekről.

8.2 További információk a felhasználók jogairól és jogorvoslati lehetőségeikről

8.2.1 Költségtérítés

A felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, ha az adott évben ugyanarra a területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, az adatkezelő köteles a költségtérítést visszatéríteni.

8.2.2 Tájékoztatás az adatkezelési célokról és adatfajtákról

Az adatkezelő biztosítja, hogy a felhasználó előzetesen és az adatok kezelése során is megismerhesse, hogy milyen adatokat kezel és milyen célokra használja azokat.

8.2.3 Panaszok és jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy jogai sérültek az adatkezelés során, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A hatóság elérhetőségei megtalálhatók a szabályzatban.

8.2.4 Bírósági jogorvoslat

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az ügyek elbírálása különböző joghatóságok hatáskörébe tartozhat, attól függően, hogy milyen igények merülnek fel. Az adatkezelő tájékoztatást nyújt a felhasználónak a jogorvoslat lehetőségeiről és eszközeiről.

A jelen adatvédelmi szabályzatban nem említett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók. Az érintetteknek jogaik és jogorvoslati lehetőségeik teljes körű ismeretéhez, és az adatkezelő kötelessége ezen jogok tiszteletben tartása és megfelelő tájékoztatás biztosítása.

Scroll to Top

Készpénzes fizetés esetén 10% kedvezményt biztosítunk szolgáltatásaink árából

Kérjük, a kedvezmény igénybevételét előre jelezzék!